Zásady spracovania osobných údajov

Správca osobných údajov

Brainy JAM, s.r.o. , Dom služieb 557, 023 02 Krásno nad Kysucou,

Zastúpená:  Mgr. Ivana Hološ Šimakova

IČO: 47887265, DIČ: 2024135322

(ďalej „My“)

Spracovanie osobných údajov

Informujeme Vás ako našich zákazníkov, užívateľov našich Internetových stránok, o zhromažďovaní osobných údajov a zásadách ich ochrany.

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá, a preto sa budeme v našich vzťahoch s Vámi vždy riadiť týmito zásadami.

V prípadě, že budete potrebovat ktorúkoľvek časť textu vysvetliť, poradiť alebo prejednať spracovanie Vašich osobných údajov, môžete se na nás kedykoľvek obrátiť na info@jazykovaskolakrasno.sk

Rozsah spracovania osobných údajov

Osobné údaje získaváme, keď:

•nás kontaktujete prostredníctvom webových stránok;

•registrujete sa do našich webových stránok;

•sa prihlásite na náš kurz;

•sa zúčastníte nášho kurzu;

•nám pošlete žiadoť o informácie;

•uzavriete s nami zmluvu;

•nám údaje sami poskytnete e-mailom, telefonicky nebo iným spôsobom

Spracovávame nasledovné údaje:

•meno a priezvisko alebo firma;

•daňové identifikačné číslo;

•telefonne číslo;

•e-mailová adresa;

•hromadné či skupinové fotografie urobené na kurzoch;

•IP adresa;

•identifikácia prehliadača, operačného systému a ďalšie informácie pre analýzu návštevnosti.

Ako dlho osobné údaje spracovávame

Vaše osobné údaje budeme spracovávat po dobu, kým Vám budeme poskytovať naše služby či plniť vzájomnú zmluvu, a následne po dobu 5 rokov v prípade oprávneného záujmu.

Osobné údaje potom budeme spracovávat po dobu potrebnú na plnenie archivačných povinností podľa platných právnych predpisov. Tieto potreby sa pre rôzne typy údajov v kontexte rôznych produktov môžu líšiť, a preto sa skutočná doba uchovávánia informacií môže výrazne lišit.

Ak sme Vám oznámili konkrétnu dobu ako dlho budeme v konkrétnom prípade osobné údaje uchovávat, tak ju rozhodne nikdy neprekročíme.

Ak ste nám poskytli súhlas so spracovaním osobných údajov nikdy neprekročíme dobu, ktorá bola uvedena pri jeho udelení.

Účely spracovania a ich právny základ

Plnenie zmluvy

Údaje, ktoré nám poskytujete, používame na to, aby sme Vás kontaktovali s odpoveďou na Vaše požiadavky, na účely plnenia zmluvy, vybavenie Vašich objednávok, na účely organizovania našich kurzov.

Všetky osobné údaje sú spracovávané zákonným a transparentným spôsobom a su vyžadované len primerané, relevantné a nevyhnutné údaje vo vzťahu k účelu spracovania.

Poskytnutie osobných údajov na účely plnenia zmluvy a odpovedanie na Vaše dotazy či požadované informácie su našou zmluvnou požiadavkou, a ich neposkytnutie môže mať za následok neuzavrenie zmluvy či nezodpovedanie otázok a žiadostí o informácie.

Priamy marketing (oprávnený záujem)

Pokiaľ sa stanete našimi zákazníkmi tak súčasťou spracovania osobných údajov môže byť i zaslanie informáciách o našich aktivitách a relevantných ponukách za účelom priameho marketingu.

Spracovanie Vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu môžete kedykoľvek odmietnuť a nebude to mať vplyv na naše vzájomné vzťahy. Stačí nám zaslat e-mail so žiadosťou na adresu, z ktorej ste od nás dostali ponuku. Právnym základom takéhoto spracovania je náš oprávnený záujem.

Fotografie (oprávnený záujem)

Vaše fotografie z nami organizovaných akcií môžeme v primeranom rozsahu využiť na našu propagáciu a zvyšovanie povedomia o našej spoloačnosti. Fotografie však vždy budeme spracovávať len v nevyhnutnom rozsahu a v podobe, ktorá nebude pôsobiť negatívne.

Ak nesúhlasíte so zverejnením Vašich fotografiií kontaktujte nás na e-mail info@jazykovaskolakrasno.sk  Vaše fotografie následne uverejňovať nebudeme, alebo ich okamžite stiahneme.

Právnym základom takéhoto spracovania je náš oprávnený záujem.

Analýza návštevnosti (oprávnený záujem)

Pre analýzu návštevnosti našich webových stránok sú informácie zhromažďované pomocou systému Google Analytics a slúžia výhradne na zlepšovánie súčasných služieb a marketingovým účelom.

Viac informácií o službe Google Analytics nájdete na stránkách https://www.google.com/analytics/ a tu https://cs.wikipedia.org/wiki/Google_Analytics

Právnym základom takéhoto spracovania je náš oprávnený záujem.

Ostatné zákonné povinnosti

Osobné údaje budeme spracovávať vo forme záloh našich serverov.

Dôležitým spôsobom dalšieho spracovávania Vašich osobných údajov je ich spracovanie na vedenia účtovníctva.

Právnym základom je plnenie zákonných povinností.

Vaše práva

Právo na prístup

Kedykoľvek môžete požiadat o potvrdenie, či Vaše osobné údaje spracovávame a ak áno, tak za akými účelmi, v akom rozsahu, komu sú sprístupnené, ako dlho ich budeme spracovávať, či máte právo na opravu, výmaz, obmedzenie spracovania.

 Právo na opravu

Kedykoľvek nás môžete požiadať o opravu či doplnenie Vašich osobných údajov, pokiaľ by boli nepresné či neúplné.

Právo na výmaz

Vaše osobné údaje musíme vymazať pokiaľ:

• už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhomažďované alebo inak spracovávané;

• spracovanie je protiprávne;

• vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne oprávnené dôvody pre spracovanie;

• ukladá nám to zákonná povinnosť

odvoláte udelený súhlas so spracovaním.

 Právo na obmedzenie spracovania

Pokiaľ nevyriešime akékoľvek sporné otázky ohľadne spracovania Vašich osobných údajov, nesmieme Vaše osobné údaje spracovávať inak než tak, že ich budeme mať uložené a prípadne ich môžeme použiť jedine s Vašim súhlasom alebo z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov.

Právo vzniesť námietku

Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame pre účely priameho marketingu alebo z dôvodov oprávneného záujmu.

Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely spracovávané.

V prípade námietky proti spracovaniu z dôvodov oprávneného záujmu bude táto námietka vyhodnotená a následne Vám oznámime, či sme jej vyhoveli a Vaše údaje nebudeme naďalej spracovávať, alebo že námietka nebola dôvodná a spracovanie bude pokračovať. Každopádne po dobu, kým bude námietka vyriešená, bude spracovanie obmedzené.

Právo na prenositeľnosť

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkaju, a ktoré sú spracovávané automatizovane a na základe súhlasu alebo zmluvy v bežne používanom a strojove čitateľnom formáte, a právo na to, aby boli tieto osobné údaje odovzdané priamo inému správcovi.

Hlásenie bezpečnostných incidentov

Napriek našej maximálnej snahe, vždy existuje riziko, že by mohlo dôjsť k úniku Vašich osobných údajov či k ich zneužitiu či strate.

Pokiaľ by i cez našu najlepšiu snahu došlo k bezpečnostnému incidentu a tento incident by mohol znamenať vysoké riziko pre Vaše práva, neodkladne Vás o tejto skutočnosti informujeme prostrednictvom poskytnutej e-mailovej adresy vrátane všetkých nutných podrobností.

 Dozorný orgán

Na našu činnosť dohliada Úrad na ochranu osobných údajov, kde môžete v prípade nespokojnosti podat sťažnosť.

Kontakt

Pokiaľ máte pripomienky alebo sťažnosť týkajúcu sa ochrany osobných údajov alebo dotaz na osobu zodpovednú za ochranu dát v našej spoločnosti či uplatňujete niektoré z Vašich práv, kontaktujte nás na e-mail info@jazykovaskolakrasno.sk

Zmeny zásad

Naše zásady ochrany osobných údajov môžu byť občas zmenené. Vaše práva vyplývajúce z týchto zásad ochrany osobných údajov bez Vášho výslovného súhlasu neobmedzíme.

Všetky zmeny zásad ochrany osobných údajov zverejníme na tejto stránke.

Tieto zásady ochrany osobných údajov vstupujú do platnosi 25.5.2018.


Akcie:

Translate »