NOVÉ – špeciálne kurzy slovenského jazyka

Nakoľko sme do tímu prijali novú kolegyňu – vysokokvalifikovanú odborníčku na všetky záležitosti týkajúce sa slovenského jazyka, pripravili sme si pre Vás odborné kurzy na zdokonalenie sa v slovenskom jazyku.

Mgr. Ivana Kormancová Kopásková, PhD. má veľmi dobré komunikačné zručnosti získané počas vysokoškolského štúdia (aktívna účasť na domácich a zahraničných konferenciách), publikačnej činnosti v domácich a zahraničných periodikách, práce triednej učiteľky a výchovnej poradkyne (komunikácia s učiteľmi, žiakmi, rodičmi,psychológmi) a lektorovania kurzov pre dospelých (Kultúra jazykového prejavu, Úspešné komunikačné stratégie, Slovenčina pre cudzincov, Sprievodca cestovného ruchu, Osobnostný a sociálny rozvoj žiakov v edukačnom procese základnej a strednej školy, Implementácia aktivizujúcich metód vo výchovno-vzdelávacom procese)

Čo ponúkame:

príprava na monitor – Testovanie 9

príprava na prijímacie skúšky na strednú školu

príprava na maturitnú skúšku – externá časť, písomná forma internej časti

príprava na prijímacie skúšky na vysoké školy

príprava na komisionálne skúšky a opravné skúšky

doučovanie podľa individuálnej potreby

Obsahová náplň:

-čítanie s porozumením

-literárna teória

-všeobecná lingvistika (fonetika, lexikológia, morfológia, syntax, štylistika)

-pravopis

-podľa individuálnej potreby

Príprava na monitor – Testovanie 9

Kurz je zameraný na zopakovanie a doplnenie vedomostí zo slovenského jazyka a literatúry, prácu s textom a čítanie s porozumením.

Príprava na maturitnú skúšku

Kurz je zameraný na intenzívnu prípravu na externú časť (zopakovanie celej lingvistiky a literárnej teórie, čítanie s porozumením) a písomnú formu internej časti (precvičenie všetkých žánrov vyskytujúcich sa v cieľových požiadavkách).

Príprava na prijímacie skúšky na stredné a vysoké školy

Kurz je zameraný na vysvetlenie a precvičovanie problematického učiva, rady, na čo sa počas prípravy sústrediť a a odporúčanie najkvalitnejších učebníc.

Príprava na komisionálnu skúšku alebo opravnú skúšku

Príprava na komisionálne alebo opravné skúšky je individuálna, preto budú hodiny kurzu pripravované vzhľadom na potreby konkrétneho žiaka.

Doučovanie podľa individuálnej potreby

V školách sa vyučuje podľa istého časového plánu a nie všetci žiaci zvládajú školské tempo. Pravidelné doučovanie zo slovenčiny je vhodné aj pre žiakov s poruchami učenia či pozornosti. Výhodou doučovania je individuálny prístup pri vysvetľovaní učiva a dostatok času venovanému precvičovaniu, až kým žiak učivo pochopí..

Pravopis a gramatika

Kurz je určený všetkým, ktorí chcú ovládať pravopis i/y, skrotiť čiarky, pochopiť gramatiku a písať bez chýb.

Chcú ovládať pravopis i/y, skrotiť čiarky, pochopiť gramatiku a písať bez chýb.