Potrebujete zlepšiť komunikačné zručnosti Vašich zamestnancov?

Potrebujete aktualizovať, prehĺbiť, rozšíriť a zdokonaliť profesijné kompetencie a zručnosti vedúcich a riadiacich zamestnancov, manažérov, P. R. pracovníkov v oblasti kultúrneho a kultivovaného jazykového prejavu? Ste na správnej adrese!

Názov kurzu:

Kultúra jazykového prejavu

Cieľ kurzu:

Aktualizovať, prehĺbiť, rozšíriť a zdokonaliť profesijné kompetencie a zručnosti vedúcich a riadiacich zamestnancov, manažérov, P. R. pracovníkov v oblasti kultúrneho a kultivovaného jazykového prejavu.

Obsah kurzu:

Obsah kurzu je zameraný na získanie teoretických vedomostí o kultúre jazykového prejavu a na základe modelových situácií nadobudnutie praktických zručností aplikovať kultúru a kultivovanosť do svojho jazykového prejavu v rôznych komunikačných situáciách pracovného procesu.

Témy kurzu:

Komunikácia

Úspešný rečnícky prejav

Verbálna komunikácia

Aktívna a pasívna slovná zásoba

Floskuly a klišé

Parazitické slová

Vykanie a používanie zámen

Bezcenné výrazy, ktoré treba odstrániť zo svojho slovníka

Ako urobiť z negatívnych výrokov výroky pozitívne

Neverbálna komunikácia

Čo je reč tela?

Teritoriá a zóny

Pozitívna a negatívna reč tela

Medzinárodná etiketa

Paralingválna komunikácia

Prostriedky časovej modulácie hlasu – kvantita, pauza, tempo, rytmus

Prostriedky silovej modulácie hlasu – prízvuk, dôraz, sila hlasu

Prostriedky tónovej modulácie hlasu – melódia, hlasový register

Asertivita

Desať práv asertívneho človeka

Asertívne zručnosti

Konflikt a krízové situácie

Praktické riešenie konfliktov

Rečnícke triky a protitriky

Rozsah kurzu:

40 hodín (1 hodina = 45 minút)

Trvanie kurzu:

najviac 20 týždňov (1 stretnutie = minimálne 90 minút)

Metódy a formy realizácie kurzu:

Kurz sa realizuje prakticky – interaktívne zážitkové učenie, brainstorming, práca v skupinách, riešenie modelových situácií, riadená diskusia, aplikačné úlohy, hry, praktický nácvik.

Bližšie určená skupina uchádzačov o kurz:

riaditeľ, manažér, vedúci zamestnanec, riadiaci zamestnanec, P. R. zamestnanec, marketingový zamestnanec

Spôsob ukončenia kurzu:

Záverečná prezentácia – monologický, resp. dialogický rečnícky prejav, ktorý bude ukážkou kultivovanosti pri riešení krízovej situácie z vlastnej sféry pracovnej činnosti.

Personálne zabezpečenie kurzu:

Mgr. Ivana Kormancová Kopásková, PhD. – lektorka